Nakliyat Sigortaları

 • Nakliyat sigortalarının yaptırılması bir zorunluluk mudur?
  Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.
 • Nakliyat poliçelerinde kullanılan özel şartların (klozların) amacı nedir?
  Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.
 • Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
  Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.
  – Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi
  – Sefer
  – Taşıma aracı
  – Teminatın kapsamı
 • Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenler nelerdir?
  Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz.
  – Teknenin cinsi
  – Teknenin sigorta bedeli
  – Teknenin yaşı ve tonajı
  – Teminatın kapsamı
  – Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

Tarım Sigortaları

 • Dolu sigortası primleri belirlenirken bölge farkı gözetilir mi?
  Prim fiyatları, meteorolojik kayıtlar ile belirlenen dolu tehlike bölgelerine göre ve ürünlerin doluya karşı hassasiyet derecelerine göre tespit edilir.
 • Sigorta yaptırdıktan sonra sigortalı alanda herhangi bir değişiklik yaparsam, sigortacıma bildirmek zorunda mıyım?
  Aynı veya başka bir ürünün yeni ekimi sigortacıya bildirilmediği sürece, teminat sigorta konusu yerde yeni ekimi yapılan ürün için devam etmez.
 • Hasarı önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcadığım masrafları sigorta şirketinden talep edebilir miyim?
  Alınan önlemler ve sigortacı tarafından alınması istenilen önlemlerin gerektirdiği masraflar, sigortacı tarafından ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmüşse, alınan önlemlerden doğan masraflar bu oran düşülerek ödenir.
 • Nakliyat sırasında meydana gelen ölümler Hayvan Hayat sigortası teminatı altına mıdır?
  Deniz, hava ve kara yollarında motorlu ve motorsuz taşıt araçlarında yapılacak taşımalar sırasında meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler teminat dışındadır.
 • Sigortalı olan sera satıldığında sigorta devam eder mi?
  Sözleşme süresi içinde, sigortalı sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin değişmesi halinde sözleşme hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözleşmeden doğan hak ve borçları yeni hak sahibine geçer. Değişiklik halinde, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
 • Sera sigortası teminatına don, sel ve su baskını, fırtına ve deprem gibi doğal afetlerin neden olduğu hasarlar, girer mi?
  Ek sözleşme yapılmak suretiyle bu genel şartlara ilişik klozlar dahilinde teminat kapsamı içine alınabilir.
 • Kümes Hayvan Hayat sigortası başladığı anda var olan hastalıklardan meydana gelen ölümler sigorta teminatına dahil midir?
  Sigortanın başladığı anda önceden mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikler teminat dışındadır.
 • Kümes Hayvan Hayat sigortası yapılırken kümeslerde belirli standartlar aranır mı?
  Aranır, kümeslerin bakımsızlığı ve temiz tutulmaması ehil olmayan kişilerce bakım, yem noksanlığı, aşılamaların zamanında yapılmaması ve hastalıkları önleyici tedbirlerin alınmaması gibi sigorta ettirenin kusurları tespit edildiği takdirde sigortacı 8 gün içinde sözleşmeyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdiği tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu isteği kabul etmez veya zamanında yerine getirmez ise sigortacı yine 8 gün içinde fesih hakkını kullanabilir. Sigorta sözleşmesinin feshinde işlememiş günlere ait prim gün esası üzerinden sigorta ettirene geri verilir.
 • Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklk olduğu takdirde, Kümes Hayvan Hayat sigortası sözleşmesi bozulur mu?
  Sigortalı hayvanların mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde, sigorta sözleşmesi bozulmuş olur ve feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esasına göre hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Hayat Sigortaları

 • Hayat sigortası yaptırırken nelere dikkat edilmelidir?
  Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşemeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutabilir.
 • Sigortalı, Sigorta Ettiren ve Lehdar ne anlama gelmektedir?
  Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek kendisinin veya bir başkasının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehdar denmektedir.
 • Risk Ağırlıklı Hayat sigortalarında prim nasıl hesaplanmaktadır?
  Yıllık hayat sigortası primleri yaşa göre belirlenmektedir. Sigorta şirketlerinde yaş ve cinsiyetin dikkate alındığı prim tabloları bulunmaktadır. Seçilen teminat tutarları da dikkate alınarak prim hesaplanır.
 • Birikimli Hayat Sigortalarında yatırılan primler yatırıma nasıl yönlendirilir?
  Birikimli hayat sigortalarından ödenen primlerden risk primi genel gider ve komisyon gideri kesintileri yapıldıktan sonra kalan tutar yatırıma yönlendirilmektedir. Bu yönlendirme, Hayat Sigortaları Yönetmeliği’ne göre günlük kar payı esasına göre ve sigortalıları korumaya yönelik olarak Yönetmelikte belirlenen menkul kıymet kısıtlamalarına göre yapılmaktadır.
 • Hayat sigortası primleri için vergi avantajı var mıdır?
  Hayat Sigortalarında ödenen primler sayesinde vergi indirimi sağlanmakta ve ödenen primin gerçek maliyeti düşmektedir.
  7/10/2001 tarihinden sonra akdedilmiş sigorta poliçeleri için aşağıdaki uygulama geçerlidir:
  Ücretliler için Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine göre özel hayat sigorta poliçeleri için ücretli olarak çalışan kişiler tarafından ödenen primlerin;
  – Primin ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5’ini aşmayan,
  – Yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan, kısmı; sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması halinde ücretlinin vergi matrahından indirime tabi tutulur.
  Beyana tabi gelir vergisi mükellefleri İçin Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesine göre serbest olarak çalışan (yıllık beyannameye tabi) kişiler tarafından özel hayat sigorta poliçeleri için ödenen primlerin;
  – Primin beyan edilen yıllık gelirin % 5’ini aşmayan,
  – Yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan, kısmı;
  sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması halinde beyan edilen yıllık gelir üzerinden vergi matrahı tespit edilirken, matrahtan indirime tabi tutulur.
  7/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş sigorta poliçeleri için aşağıdaki uygulama geçerlidir:
  – Ücretliler için Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine göre; ücretli olarak çalışanların, kendileri, eşleri ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları için ödedikleri primlerin sigorta priminin ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden, kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarına (Emekli Sandığı, SSK ya da 506 sayılı kanunun geçici 20. maddesine göre kurulan özel emeklilik sandıklarına) ücretlinin hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmayan kısmı sigorta primlerinin gelirin elde edildiği ayda ödenmiş olması, sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması halinde ücretlinin vergi matrahından indirime tabi tutulur.
 • Sigorta poliçesinde belirtilen süreden önce bu sigortadan ayrılınabilir mi?
  Türk Ticaret Kanunu’nun 1325’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta ettiren, üç yıl primi ödedikten sonra sigortadan ayrılabilir. Hayat Sigortası Genel Şartlarına göre aksine bir sözleşmeyle bu süreyi daha kısa tutma imkanı bulunmaktadır. Ancak Birikimli Hayat sigortaları en az 10 yıllık süre için yapılan uzun dönemli sigortalardır. Erken ayrılma durumunda sigortada kalma süresine bağlı olarak birikim tutarı üzerinden kesinti yapılmaktadır. İlk yıllarda üretim masraflarının yüksek olması nedeniyle de erken ayrılma halinde birikimli kar payı tutarı ödenen primlerden daha düşük kalmaktadır.
 • Birikimli hayat sigortası devredilebilir mi?
  Birikimli Hayat sigorta poliçesinde tayin edilen sigortalının ve sigorta ettirenin değişikliği mümkündür.
 • Hayat Sigortasında biriken tutardan borç alınabilir mi?
  Sigortacı, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para vermek zorundadır.
  Borcun faizleri, taraflarca kararlaştırılan vadelerde ödendiği sürece sözleşme yürürlükte kalır. Faizler vadelerinde ödenmeyecek olursa, sigortacı, sigorta ettirene bir ihbar mektubu göndererek borcunu işlemiş faiz ve masraflarıyla üç ay içinde ödemeye davet eder. Borç bu süre içinde ödenmez ise sigortacı re’sen iştira eder ve alacağını işlemiş faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil eder. Kalan miktar sigorta ettirene iade olunur.

Zorunlu Deprem Sigortası

 • Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ne zaman başlamıştır?
  Resmi Gazete’nin 08.09.2000 tarihli sayısında genel şartları, tarife ve talimatları yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması 27.09.2000 itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar
  Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar
  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
  İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
  27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
  Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
  Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmaktadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası nerede yaptırılacak?
  Zorunlu Deprem Sigortası yapmak amacı ile bu sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülükleri ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde korumak üzere bakanlık nezdinde kamu tüzel kişiliğine haiz Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) kurulmuştur.
  Poliçe satışı DASK adına sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirecektir. Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi tapu bilgilerinizle birlikte müracaat etmeniz halinde YCY Grup Sigorta olarak düzenleyebiliriz.
 • Zorunlu Deprem Sigortası hangi teminatları içermektedir?
  Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır. Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi ne kadardır?
  Poliçe bir yıl için düzenlenecek ve her yıl süre bitiminde o gün geçerli olan tarife esaslarına göre yenilenecektir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Primini Belirleyen Faktörler
  Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
  Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
  Binanın yapı tarzı,
  Meskenin brüt yüzölçümü.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Sigorta Bedeli nasıl belirlenecek?
  Sigortalı meskenin yapı tarzına göre aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüz ölçümünün çarpılması sonucu sigorta bedeli tespit edilir. Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedelleri ve bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekildedir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Primi nasıl ödenecek?
  Zorunlu Deprem Sigortası primleri poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketleri tarafından DASK’na yatırılmaktadır. Bu nedenle primin tamamının poliçe düzenlendiği anda nakit olarak ödenmesi gerekmektedir.
 • Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?
  Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.
  Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına
  Esas Metrekare Bedeli (YTL)
  A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar 450
  B- Yığma Kagir Yapılar 320
  C- Diğer Yapılar 170
  Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:
  A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
  B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
  C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.
  Örneğin brüt alanı 100 m² olan Çelik, betonarme Karkas bir mesken için sigorta bedeli;
  100 X 450 = 45.000 YTL olarak belirlenecektir.
  Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 110 bin YTL’ye yükseltilmiştir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
  Zorunlu Deprem Sigortası ile;
  depremin
  deprem sonucu yangının
  deprem sonucu infilakın
  deprem sonucu yer kaymasının
  sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Dışı Haller
  Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
  Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  Manevi tazminat talepleri.
 • Eşyalar sigorta kapsamında mı?
  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için bizi arayabilir, konutlarınız için hazırlanmış Yuvam ve Süpereko ürün seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz.
 • Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?
  Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor.Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası’nda herhangi bir limit var mıdır?
  Sigorta Bedeli en fazla 75.000 YTL olarak belirlenmiştir. Sigorta bedeli bu sigortanın tarifesinde açıklanan esaslar gereği 75.000 YTL’nin üzerinde olan binalarda, sigorta bedelinin 75.000 YTL’nin üzerinde kalan kısmı için isteğe bağlı olarak herhangi bir sigorta şirketine ihtiyari poliçe yaptırılabilecektir.
 • Daha önce evini/işyerini sigortalatmış olan kişiler de bu poliçeden yaptıracaklar mı?
  27.09.2000 tarihinden sonra yenilenmiş deprem sigortası bulunan sigortalılarımızın tapu bilgileri ile birlikte şirketimize müracaatları halinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri oluşturulacak ve buna bağlı olarak mevcut poliçelerinde gerekli düzenleme yapılacaktır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmazsa ne olur?
  Devletin, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetlerde Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan ve diğer kanunlardan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, deprem nedeniyle sigorta kapsamındaki binalarda meydana gelen ziya ve hasarlar sonucu uğranılan maddi zararlar için DASK tarafından tazminat ödenmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.
  Buna bağlı olarak 27.03.2001 tarihinden itibaren, zorunlu deprem sigortası bulunmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamayacaklardır.
  Ayrıca, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmamış olan binalar için, kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 • Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?
  Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

Yangın Sigortası

 • Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken nelere dikkat etmelisiniz?
  Evinizi veya işyerinizi sigorta ettirirken, sigortacılıkta kullanılan “bina değeri” teriminin evinizin tamamıyla yeniden inşası halinde oluşacak maliyeti kastettiğidir. Yapı tipine göre bu maliyetler yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Bina maliyetini beyan ederken bu hususu göz önünde bulundurmak gerekir.
  Bu tarz sigortalarda, sigorta bedeli çok yüksek olmadığı sürece, ev veya işyerinizde teftiş yapılmaz. Sigorta bedeli olarak beyan ettiğiniz rakam kullanılır. Ancak, hasar anında hasar gören malın görülmesi, çalınma veya benzeri bir diğer sebepten, mümkün olmuyor ise görevli eksperler malın faturası gibi v.b. belge veya metotlara başvurabilir.
 • Antika, tablo, koleksiyon, değerli halı gibi özelliği olan varlıklar sigorta teminatına dahil edilebilir mi?
  Ancak sigorta bedelleri poliçede ayrı ayrı belirtilmek kaydı ile ve ek sözleşme ile bu teminata alınabilir.
 • Sigortalı malın mülkiyeti değiştiğinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
  Poliçenin tüm hak ve borçları, yeni sahibine intikal eder. Ancak 15 gün içerisinde sigortacıya durumun bildirilmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Yine de sigortacı veya yeni hak sahibi, sigortanın varlığını öğrendikten itibaren 8 gün içerisinde poliçenin iptalini isteyebilirler.
 • Sigortalının ölümü halinde, yangın poliçesinin durumu ne olur?
  Poliçenin tüm hak ve menfaatleri, yeni hak sahiplerine devrolur.
 • Sigorta şirketi eksper raporu haricinde ödeme yapabilir mi?
  Eksper raporları tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir, bağlayıcılığı yoktur. Tazminat tutarı konusunda sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki anlaşmazlıklarda bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerin veya sigorta şirketinin üye olması durumunda Sigorta Tahkim Komisyonunundur.
 • Yangın sigorta poliçesinde prim nasıl tespit edilir? Her şirket farklı fiyat verebilir mi?
  Yangın sigortalarına prim tutarı sigorta şirketlerince serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde serbestçe belirlenmektedir. Ev veya işyerlerini yangın ve yangın ek teminatları ile güvence altına alan poliçelerde prim tutarı sigorta şirketlerinin fiyatlandırma politikalarına ve satın alınan teminatların kapsamına bağlı olarak şirketten şirkete değişebilir.

Ferdi Kaza Sigortası

 • Ferdi Kaza sigorta bedeli nasıl belirlenir?
  İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da , teminat limiti belirlemek gerekir.Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.
 • Ferdi Kaza sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?
  Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.
 • Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle hizmet alınabilir?
  Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.
 • Ferdi Kaza sigortasında vergi avantajı var mıdır?
  Ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5’ine ve yıllık olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, size kazanç sağlayacaktır.
 • Vefat tazminatı kimlere ödenir?
 • Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Kasko Değer Listesi

 • Kasko Değer Listesi hangi tarihten beri yayımlanmaktadır ve yayımlanma amacı nedir?
  Kasko değer listesi Aralık 1987’den beri motorlu kara taşıtları sigortalılarının kasko poliçelerinin düzenlenmesinde yardımcı olmak amacıyla yayımlanmaktadır.
 • Aracımı mutlaka bu listedeki değer üzerinden mi sigortalatmalıyım?
  Aracın genel durumuna, sigortalandığı tarihteki piyasa şartlarına göre listede gösterilen değerlerin altında veya üstünde bir bedelle de sigorta yapılabilir.
 • Aracıma sonradan ilave ettirdiğim alüminyum jant, radyo teyp, klima gibi aksesuarlar bu listedeki değerlere dahil midir?
  Araçlara sonradan ilave edilmiş aksesuarlar listedeki değerlere dahil olmayıp, bunların bedelleri sigortacı ile sigortalı arasında mutabık kalınarak belirlenir.
 • Aracımı sigorta ettirirken bu listedeki değer üzerinden sigorta ettirdim, aracım çalındığı veya pert olduğunda sigorta şirketi bana bu meblağı mı ödeyecek?
  Kasko Sigortası Genel Şartları B.3. maddesi 3.3.1.2 bendi “Aracın tam ziyaa uğraması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere, hasar anındaki sigorta değeri ödenir”, aynı maddenin 3.3.1.4 bendi ise “Aracın çalınması halinde, sigortacının azami sorumluluk haddini geçmemek üzere aracın çalınma günündeki değeri ödenir” şeklindedir. Bu madde uyarınca aracınız çalındığı veya pert olduğunda hasar tarihindeki değeri ödenir.
 • Esas olarak sigorta şirketi zayi olan aracın eşinin temin edileceği meblağı ödemekle yükümlüdür.
  Kamyonumu sigorta ettirirken bu listedeki değere kasası da dahil midir?
  Kamyon ve benzeri araçlar için gösterilen değerler listede aksi bir açıklama yoksa çıplak şasi değerler olup, aracınızın kasasına ait sigorta bedeli, sigortalı ve sigortacının mutabık kalması ile belirlenir.
 • Benim 20 yaşında bir aracım var, sigorta ettirmek istiyorum ama bu listede değeri yok, ben aracımı hangi değerden sigorta yaptıracağım?
  Kasko Değer Listesinde son 15 model yılının değerleri yer almakta olup, daha eski model yıllarına ait araçların değerleri sigortalı ve sigorta şirketi ile mutabık kalınarak tespit olunur.
 • Bazen aracımın piyasa değeri bu liste ile çok yakın oluyor, bazen de listedeki değeri piyasanın üstünde veya altında kalabiliyor. Bu farkın sebebi nedir?
  Ülkemizde oluşan çeşitli gelişmeler (ekonomik ve siyasi alanda olan gelişmeler, faiz ve döviz fiyatlarında oluşan dalgalanmalar, otomotiv sektörüne yeni vergilerin gelmesi veya oranların değişmesi, otomotiv firmalarının uyguladıkları satış kampanyaları gibi) bazı dönemlerde ikinci el oto piyasasında dalgalanmalara yol açabilmektedir.
 • Bu liste hangi sıklıkla yayımlanıyor?
  Kasko Değer Listesi aylık olarak yayımlanmakta olup, yayımlanma periyodu Birlik Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.
 • Listeye nasıl ulaşabilirim?
  Listeye Birliğin www.tsrsb.org.tr adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Bir galeriden Türkiye’de yetkili distribütörlüğü olmayan bir markaya ait bir spor otomobil aldım, bu araç şu anda Türkiye’de bir tek bende var ve listede yok. İleride bir sorun yaşamamak amacıyla aracımın listede yer alabilmesi için ne yapmalıyım?
  Siz veya sigortacınız aracın faturası ve diğer detaylarını belirten belgelerle Birliğimize başvurduğunuz takdirde yapılan incelemeden sonra aracınız listeye girilir.
 • Listenin noter harçları ile ilişkisi nedir?
  Kasko Değer Listesi 26.12.1990 tarih ve 20737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No’lu tebliğ ile Noterliklerde yapılan Alım Satım ve taahhüt işlemlerine esas teşkil ettirilmiştir.
 • Listenin Motorlu Taşıtlar vergisi ile ilişkisi nedir?
  2.1.2004 tarih ve 25334 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5035 sayılı kanun ile 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda değişiklik yapılmış ve MTV’de kasko değeri uygulaması getirilmiş, her yılın Ocak ayı listesi Motorlu Taşıtlar Vergisinde kasko değeri uygulamasına esas teşkil ettirilmiştir. 2006 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinde kasko değeri uygulamasına esas teşkil ettirilen Ocak 2010 listesine www.tsrsb.org.tr adresindeki web sitesinden ulaşabilirsiniz.
 • Kasko Değer Listesi nasıl hazırlanmaktadır?
  Liste, konusunda uzman profesyonel bir kurumun desteği ile Birlik tarafından hazırlanmaktadır.
  Listenin hazırlanması yeni araç fiyatlarının kaydı ve ikinci el fiyatlarının belirlenmesi olmak üzere iki aşamadan oluşur.
  Yeni araç fiyatları imalatçı ve ithalatçı firmalar ve bunların pazarlama şirketlerinden alınan fiyat listelerinden alınan değerlerden oluşturulur. Bu fiyat listelerinde yer alıp listede yer almayan araçlar, marka ve tip kodu verildikten sonra listeye girilir.
  İkinci el fiyatları ise, ikinci el internet siteleri, haftalık ve aylık süreli yayınların takip edilmesi, günlük gazetelerin seri ilan sayfaları, açık oto pazarları ve galeriler, ticari araç pazarları, kurumsal olarak ikinci el alım-satımı yapan şirketlerden alınan listeler gibi kaynaklardan toplanan bilgiler ışığında hazırlanır.
 • Kasko Değer Listesinde kaç adet marka ve araç tipi vardır?
  Ağustos 2010 itibariyle listede 109 marka ve 10.283 farklı araç tipi mevcuttur.

Kaza Sigortaları

 • Kasko poliçesinde araç bedeli enflasyona karşı nasıl korunmaktadır?
  Piyasa rayici ile sınırlı kalmak şartıyla, bir yıl içerisinde belirlenen bir enflasyon oranında sigorta bedelinin artışını teminat altına almak mümkündür. Bu amaçla oluşturulmuş klozu almak gerekir.
 • Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi de el değiştirir mi?
  Araç el değiştirdiğinde, kasko poliçesi el değiştirmez. Poliçe iptal edilerek işlememiş günlerin primi gün esasına göre sigortalıya iade edilir. Aracı yeni satın alan kişi, isteği halinde yeniden sigorta yaptırabilir.
 • Sigortalı öldüğünde kasko sigorta poliçesinin durumu ne olur?
  Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.
 • Araç, noter satışı olmaksızın, el senedi ile satılmış ve alan kişi kazaya karışmış ise, satan açısından sorumluluk sözkonusu olur mu?
  Mevzuata göre, araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği noter satışı ile mümkündür. Noter satışı olmayan araç için işleten sıfatı değişmez. Her iki tarafın kendi aralarında yapmış olduğu el sözleşmesi satan kişinin sorumluluğunu kaldırmaz.
 • Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir aracın sigorta yenilemesinin başka şirkete yaptırılması durumunda hasarsızlık indirimi devam eder mi?
  Önceki poliçede hasarsızlığa hak kazandığına ilişkin bir belgenin, önceki sigorta şirketi tarafından yeni sigortayı yapacak olan şirkete intikal ettirilmesiyle, hasarsızlık indirimi devam eder. Hasarsızlık indirim hakkının kaybolmaması için sigortaya ara verilmemesi esastır.
 • Hasarsızlık indirimine hak kazanmış bir araç satıldığında, yeni alınan araçta da bu hak devam eder mi?
  Devam edebilir. Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil edilmesi gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce herhangi bir tarihte, yine aynı cins araç alındığı bildirildiğinde, poliçe süresi, durdurulan süre kadar uzatılır ve hasarsızlık indirimi yeni araçta da devam ettirilir. İki araç arasında prim farkı var ise sigortalıdan tahsil edilir.
 • Araç, başka bir taşıtla taşınırken hasar meydana gelirse, kasko sigortası hasarı karşılar mı?
  Aracın kendi gücüyle girip çıkacağı, ruhsatlı ve tarifeli çalışan gemi ve trenlerde taşınması esnasında oluşan hasarlar teminata dahil olup, diğer taşımalar sırasında oluşan hasarlar kapsam dışındadır.
 • Aracın çekilmesi esnasında oluşan hasarlar, kasko sigortasına dahil midir?
  Kamu otoritesi tarafından çekilmesi esnasında oluşan hasarlar teminata dahildir.
 • Aracın aksesuarları kasko sigortalarına dahil midir?
  Standart lastik ve jantlar otomatik teminat kapsamındadır. Araca sonradan ilave edilen özel lastik, çelik jantlar, değer olarak standartlarından farklı olduğu için, değerleri sigortalı ile sigortacı tarafından mutabık kalınarak tesbit edilmeli, poliçede ayrıca belirtilmelidir. Orijinal olmayan radyo, teyp, kolonlar, equalizer, klima, alarm, telsiz, telefon, faks, otomatik anten, takometre gibi cihazlar, ancak ek prim alınarak kasko poliçesi kapsamına dahil edilebilirler. Bu tür cihazların marka ve bedellerinin kasko poliçesinde mutlaka gösterilmesi gerekmektedir. Bu cihazlar aracın orijinalinde var ise orijinal olduğu da belirtilmelidir.
 • Araç hasar gördüğünde, tamirde geçen süreye isabet eden ulaşım giderleri veya iş durması kayıpları kasko teminatına dahil midir?
  Sigortalı aracın kasko teminatına dahil olan bir kaza sonucu zarar görmesi halinde (çalınma hali hariç) makul tamir süresi içinde, taşıtın kullanım ve gelir kaybından doğan, özel araçlar için “ulaşım giderleri”; ticari araçlar için “iş durması” teminatları, belirlenen limitlerle sınırlı olarak ek prim ile teminat altına alınabilir.
 • Kasko sigortalı aracın çalınması halinde, tazminat ödenmeden bekleme süresi var mıdır?
  Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.
 • Trafik sigortasının primleri taksitlendirilebilir mi?
  Sigorta şirketleri, Trafik sigortasının primini peşin tahsil ederler. Sigorta primi ödenmeden teminat başlamaz.
 • Ticari taksilerin trafik sigortası primi neden otomobiller için belirlenen primden çok daha yüksektir?
  Primler her bir araç cinsinin hasar ve prim toplamlarına göre ayrı ayrı tespit edilir. Bir araç grubu fazla kazaya sebep oluyorsa, o grup araçların primleri daha yüksek tespit edilir.
 • Kendi aracımın Trafik Sigortası arabamın hasarını karşılar mı?
  Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta olup kendi aracınızın hasarını ödemez, bunun için kasko sigortası yaptırmanız gerekir.
 • Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
  Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.
 • Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk sigortası manevi tazminat taleplerini karşılar mı?
  Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.
 • Aracın kayıtlı olduğu il Trafik sigortası primini etkiler mi?
  Evet, etkiler. Araç işletenlerine kayıtlı oldukları illere göre (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılır.
 • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırmış bir araca Trafik sigortasında indirim yapılır mı?
  Evet, yapılır. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu Kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdıklarını belgelemeleri durumunda yüzde 20 oranında indirim yapılır.
 • Motorlu aracın kazaya karışıp karışmaması Trafik sigortasının primini etkiler mi?
  Evet, etkiler. Sigorta şirketleri (link) Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yaparlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanır.
 • Trafik sigortasında tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması, aracı mı yoksa işleteni mi takip eder?
  Tazminat ödemesi nedeniyle yapılan prim indirimi veya prim artırımı uygulaması işleteni takip eder.
 • Aracın çektiği römork, yarı römork veya çektiği başka bir aracın neden olduğu zararlar, çeken aracın trafik sigortasından karşılanır mı?
  Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsar. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekir.
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar Trafik sigortası teminatı kapsamında mıdır?
  Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler (link) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmıştır.
 • Yarışa katılan araçların verecekleri zararlar trafik sigortası teminat kapsamında mıdır?
  Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin, sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların ve yarış düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler (link) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmıştır.
 • Trafik sigortasında tedavi gördükten sonra ölen kişiye, hem tedavi, hem ölüm tazminatı ödenebilir mi?
  Evet, poliçede belirtilen 2 ayrı teminatın 2 ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.
 • Ölüm, yaralanma sonucunda geçici veya kalıcı iş görememe hali oluştuğunda, trafik sigortası bu zararı öder mi?
  Evet. Tedavi giderlerinin dışında, bu şekilde bir kayıp da varsa, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.
 • Sigortalıya dava açılması halinde, bu giderler trafik sigortası kapsamında mıdır?
  Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, Trafik sigortası bu masrafları da kapsar.
 • Trafik kazasında zarar görenler kazaya neden olan kişiye taleplerini ne kadar sürede yapmalıdır?
  Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.
 • Trafik sigortasında tazminat kaç gün içerisinde ödenir?
  Trafik Sigortasında Tazminat gerekli belgeleri sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren sekiz iş günü içerisinde ödenir.
 • İşveren Sorumluluk sigortası nedir?
  Bir işyerinde işverene bir hizmet sözleşmesi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çalışanların işlerini yaparken kendisine veya üçüncü şahıslara vereceği zararlar nedeniyle işverene düşen kanuni sorumluluğu teminat altına alan bir sigortadır.
 • İşçi çalıştığı yerde meslek hastalığına yakalanırsa, İşveren Sorumluluk sigortasından faydalanabilir mi?
  Meslek hastalığı standart teminatların dışındadır, ek teminatla poliçeye dahil edilebilmektedir.
 • İşveren Sorumluluk sigortası mecburi bir sigorta mıdır?
  İşveren Sorumluluk sigortası isteğe bağlı bir sigortadır, zorunlu değildir.
 • Hırsızlık sonucu meydan gelen hasarı ödendikten sonra çalınan mallar kısmen veya tamamen bulunursa ne yapılmalıdır?
  Sigortalı bu durumu sigortacıya bildirmek zorundadır. Sigortalı, bulunan şeyin değerini ödeyerek ya geri alır, ya da bulunan şeylerin mülkiyetini sigortacıya devreder. Geri alınma durumunda, bulunan şeylerde çalınma dolayısıyla bir kıymet eksilmesi meydana gelmişse, sigortacı bu zararı ödemek zorundadır.
 • Hırsızlıkta sonucu meydana gelen hasarın ödemesi ne zaman yapılır?
  Çalınan sigortalı değerlerin bulunması için ilgili makamların yapacağı araştırmalar 30 gün içinde sonuçlanmadığı takdirde ilgili makamdan sigortalı değerlerin bulunamadığına dair yazılı beyanın alınmasını takiben ödeme yapılır. Bununla birlikte sigortacı belirlenen tazminatı rizikonun gerçekleştiğini belirleyen bilgi ve belgelerin kendisine ulaşmasından itibaren 30 gün içinde ödemek zorundadır.
 • Sigortalı malların mülkiyetinde bir değişiklik olduğunda Hırsızlık sigortası devam eder mi?
  Sözleşme süresi içinde, menfaat sahibinin veya zilyedlik durumunun değişmesi halinde (ölüm hali hariç) sigorta sözleşmesi geçersiz olur. Poliçenin iptalinin geçerli olduğu tarihe kadar geçen sürenin primi, gün esası üzerinden hesap edilir ve geri kalan süreye ait prim yeni hak sahibine verilir.
  Ölüm halinde ise yeni hak sahibi sigortayı öğrendiğinde durumu sigortacıya 15 gün içinde bildirmelidir.
 • Cam Kırılması sigortasının teminat kapsamı nedir?
  Poliçede gösterilen yerlerdeki cam ve aynalarda kırılma nedeniyle meydana gelecek hasarları teminat altına almaktadır.
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortası teminat kapsamı nedir?
  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdığı kişiler ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına almaktadır.
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk sigortasında üçüncü şahıs sayılmayanlar kimlerdir?
  Sigortalı gerçek kişiye bir hizmet veya vekalet ilişkisi ile bağlı olanlar, aile efradı (sigortalının eşi, evlad edindikleri, sigortalıyı evlat edinenler, sigortalı ile birlikte oturmaları halinde kardeşleri, damatları, gelinleri ve kendisi tarafından bakılan sair akrabaları, sigortalının eşinin usul ve füruu ile kardeşleri.) ile sigortalı tüzel kişinin sınırsız sorumlu ortakları ve yetkili kişileri üçüncü sahıs sayılmamaktadır.
 • Asansör Mali Sorumluluk sigortası teminat kapsamı nedir?
  Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat altına alan sigorta türüdür.
 • Asansöre kapasitesinin üzerinde kişini binmesi sonucu meydan gelen hasarlar karşılanır mı?
  Ticari binalarda veya konut binalarında bulunan asansörlerde taşıma kapasitesinin aşılması sebebiyle meydan gelen zarar ve ziyanlar teminat dışında kalmaktadır.
 • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk sigortasını kimler yaptırır?
  Likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, doldurtturan, nakleden, doğrudan doğruya veya yetkili bayileri kanalıyla tüketiciye satan ve bu faaliyetlerinden dolayı ruhsat almak zorunda olan LPG şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir sigortadır.
 • Tüpgaz bayiinde gerçekleşen patlama sonucu, komşu binada meydana gelen hasarı Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası karşılar mı?
  Likit petrol gazı firmalarının kendi markaları altında doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan pazarladıkları tüplerin kullanılmak üzere bulunduruldukları yerlerde infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlar bu sigortadan karşılanacaktır. Ancak kullanım haricinde satılmak üzere yetkili bayilerde bulunan tüplerin infilak etmesi veya gaz kaçırması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) başkalarına vereceği bedeni ve maddi zararlarTehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’ndan karşılanacaktır.
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortasını yaptırmak zorunlu mudur?
  Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların yaptırmak zorunda olduğu bir sigortadır.
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortasına ait primler nasıl belirlenmektedir?
  Hazine Müsteşarlığı bu sigorta ile ilgili limitlerin yer aldığı bir Tarife ve Talimat yayımlamaktadır.
 • Tüpgaz ile Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk sigortası arasındaki farklar nelerdir?
  Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundukları yerlerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.
  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası ise yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satanların bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını temin eder.

Sağlık Sigortası

 • Sağlık sigortası yaptırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir?
  Sağlık sigortasında sigorta yaptıracak kişinin beyanı esas alınmaktadır. Bu yüzden talepte bulunan kişinin sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunmaması gerekir. Aksi takdirde ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.Sigorta yaptıracak kişi tarafından sigorta şirketi ile karşılıklı mutabakata vardıktan sonra kabul edilen poliçenin ücreti ödenir. Poliçede muafiyet, indirim veya ek prim uygulaması var ise bunun sigorta yaptıracak kişi tarafından detaylı bir şekilde bilinmesi ve de bunun avantajlarının, dezavantajlarının öğrenilmesi gerekmektedir.
  Poliçede sunulan teminatların kapsamının tam olarak öğrenilmesi böylece sigorta şirketinin ve de sigortayı yaptıracak kişinin üzerlerine düşen yükümlülükleri öğrenmesi için poliçeyi ve eklerini okuması gerekmektedir.
 • Poliçe alındığında teminat ne zaman başlar?
  Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksidinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.
 • Hangi durumda teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?
  Sigorta ettiren veya sigortalı kaza veya hastalık sonucu ödenmesi gereken muayene, tedavi ilaç ve hastane masraflarını gösteren belgelerin asıllarını veya asıllarından şüpheyi davet etmeyecek suretlerini tedaviyi yapan hekim veya hastanece doldurulacak şirket ihbar ve tedavi formları ekinde teslim etmekle yükümlüdür.
 • Hangi sağlık harcamaları poliçe kapsamı içindedir?
  Sağlık sigortası başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kazalara ilişkin harcamalar, poliçe özel ve genel şartları ve istisnalarında tanımlandığı şekilde kapsam içinde olup, teminatlar dâhilinde karşılanmaktadır.
 • Teminat dışı kalan haller nelerdir?
  Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri ile esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı teminat dışı kalan hallerdir.
 • Türkiye’de Sağlık sigortası hangi aşamadadır?
  Türkiye’deki özel Sağlık sigortalı kişi Türkiye nüfusunun %1’ini karşılamaktadır. Yaklaşık 1.500 000 kişinin özel Sağlık Sigortası vardır.

Mühendislik Sigortaları

 • Makine kırılması sigortası, hırsızın makinelere vereceği hasarı da karşılar mı?
  Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs teminat dışıdır.
 • Hasar olduktan sonra sigorta biter mi?
  Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği takdirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.
 • Makine Montaj sigortası poliçesi vade bitiminden önce iptal edilebilir mi?
  Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat 12:00’de geçerli olur.
 • Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigorta teminatı aldıktan sonra ayrıca demirbaş olarak yangın ek teminatının alınması gerekli midir?
  Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların bozulması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.
 • Garanti kapsamındaki elektronik cihazlara ve/veya makinelere teminat alınması gerekir mi?
  Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.
 • Araçta bulunan teyp, kolon, ekolayzır, alarm v.b. cihazlar araçla birlikte güvence altına alınabilir mi?
  Cihazların bildirilmesi kaydıyla güvence altına alınabilir.