Zorunlu Deprem Sigortası

 • Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması ne zaman başlamıştır?
  Resmi Gazete’nin 08.09.2000 tarihli sayısında genel şartları, tarife ve talimatları yayınlanan Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması 27.09.2000 itibarı ile yürürlüğe girmiştir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamındaki Binalar
  Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
  Doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
  Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Binalar
  Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:
  Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
  Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
  İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
  27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
  Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
  Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
  Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmaktadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası nerede yaptırılacak?
  Zorunlu Deprem Sigortası yapmak amacı ile bu sigortadan kaynaklanan toplam yükümlülükleri ve sahip olduğu kaynakları dikkate alarak reasürans, sermaye ve benzeri piyasalardan sigortacılık tekniğinin gerektirdiği şekilde ve yeterli düzeyde korumak üzere bakanlık nezdinde kamu tüzel kişiliğine haiz Doğal Afet Sigorta Kurumu (DASK) kurulmuştur.
  Poliçe satışı DASK adına sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirecektir. Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi tapu bilgilerinizle birlikte müracaat etmeniz halinde YCY Grup Sigorta olarak düzenleyebiliriz.
 • Zorunlu Deprem Sigortası hangi teminatları içermektedir?
  Bu sigorta ile, depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmıştır. Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek bütün dolaylı zararlar, her türlü taşınır mal ve eşya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsamı dışındadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi ne kadardır?
  Poliçe bir yıl için düzenlenecek ve her yıl süre bitiminde o gün geçerli olan tarife esaslarına göre yenilenecektir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Primini Belirleyen Faktörler
  Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:
  Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi,
  Binanın yapı tarzı,
  Meskenin brüt yüzölçümü.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Sigorta Bedeli nasıl belirlenecek?
  Sigortalı meskenin yapı tarzına göre aşağıda belirtilen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüz ölçümünün çarpılması sonucu sigorta bedeli tespit edilir. Sigorta Bedeli Hesabına Esas Metrekare Bedelleri ve bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekildedir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Primi nasıl ödenecek?
  Zorunlu Deprem Sigortası primleri poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketleri tarafından DASK’na yatırılmaktadır. Bu nedenle primin tamamının poliçe düzenlendiği anda nakit olarak ödenmesi gerekmektedir.
 • Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?
  Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.
  Yapı Tarzı Sigorta Bedeli Hesabına
  Esas Metrekare Bedeli (YTL)
  A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar 450
  B- Yığma Kagir Yapılar 320
  C- Diğer Yapılar 170
  Yukarıdaki tarifede belirtilen yapı tarzlarının tanımı ise aşağıdaki gibidir:
  A- Çelik, Betonarme Karkas Yapılar: Çelik veya betonarme taşıyıcı karkas bulunan yapılardır.
  B- Yığma Kagir Yapılar: Karkas olmayan ve taşıyıcı duvarları moloz taş, kesme taş, tuğla veya boşluklu, boşluksuz beton briket gibi malzemeden yapılan, döşeme, merdiven ve tavanları beton veya betonarme olan yapılardır.
  C- Diğer Yapılar: Yukarıdaki gruplara girmeyen yapılardır.
  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, yukarıdaki tarife fiyatları üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.
  Örneğin brüt alanı 100 m² olan Çelik, betonarme Karkas bir mesken için sigorta bedeli;
  100 X 450 = 45.000 YTL olarak belirlenecektir.
  Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, tüm yapı tarzları için 110 bin YTL’ye yükseltilmiştir.
  Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı
  Zorunlu Deprem Sigortası ile;
  depremin
  deprem sonucu yangının
  deprem sonucu infilakın
  deprem sonucu yer kaymasının
  sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Dışı Haller
  Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
  Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
  Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
  Manevi tazminat talepleri.
 • Eşyalar sigorta kapsamında mı?
  Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için bizi arayabilir, konutlarınız için hazırlanmış Yuvam ve Süpereko ürün seçeneklerimizi inceleyebilirsiniz.
 • Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?
  Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor.Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası’nda herhangi bir limit var mıdır?
  Sigorta Bedeli en fazla 75.000 YTL olarak belirlenmiştir. Sigorta bedeli bu sigortanın tarifesinde açıklanan esaslar gereği 75.000 YTL’nin üzerinde olan binalarda, sigorta bedelinin 75.000 YTL’nin üzerinde kalan kısmı için isteğe bağlı olarak herhangi bir sigorta şirketine ihtiyari poliçe yaptırılabilecektir.
 • Daha önce evini/işyerini sigortalatmış olan kişiler de bu poliçeden yaptıracaklar mı?
  27.09.2000 tarihinden sonra yenilenmiş deprem sigortası bulunan sigortalılarımızın tapu bilgileri ile birlikte şirketimize müracaatları halinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri oluşturulacak ve buna bağlı olarak mevcut poliçelerinde gerekli düzenleme yapılacaktır.
 • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmazsa ne olur?
  Devletin, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetlerde Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan ve diğer kanunlardan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, deprem nedeniyle sigorta kapsamındaki binalarda meydana gelen ziya ve hasarlar sonucu uğranılan maddi zararlar için DASK tarafından tazminat ödenmesiyle birlikte ortadan kalkacaktır.
  Buna bağlı olarak 27.03.2001 tarihinden itibaren, zorunlu deprem sigortası bulunmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamayacaklardır.
  Ayrıca, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılmamış olan binalar için, kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri dahil hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 • Hasar olduğunda hangi poliçeden ödeme yapılır?
  Sigortalının hem Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu Sigorta Poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.