Nakliyat Sigortası Nedir? 

Nakliyat Emtia Sigortası ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Emtia Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Önceleri denizlerde başlayan taşımacılık daha sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır. Taşımacılığın gelişmesi ile birlikte Nakliyat Emtia Sigortalarının kapsamı büyümüş, taşımacılığın doğal tehlikelerine ilave olarak malların doğal niteliklerinden doğan tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir. Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan veya hasara karşı olabildiği gibi, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir.

-Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları

-Karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı.

Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir. Geniş kapsamlı Nakliyat Emtia Sigortaları genel olarak taşıt aracı ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır.     

Fakat; Sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziyan ve hasarlar, Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar; Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan veya hasarlar Gecikmeden doğan ziya veya hasarlar hariç tutulmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası Neleri Kapsar?

Sigortaya konu olan emtianın bir noktadan başka bir noktaya gidişi sırasında oluşabilecek risklere karşı poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. Emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkânı sunmaktadır.

Emtia Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

Yük sigortaları için yaygın olarak kullanılan başlıca 3 teminat vardır.

Geniş Teminat:
Nakliyat Sigortası için verilen en geniş teminat olup, taşıması yapılan mallarınızın karşılaşacağı riskler istisna edilen hususlar dışında teminat kapsamındadır.
“Enstitü Yük Klozları (A) (I.C.C.(A) 1.1.82) / Enstitü Yük Klozları (Air) (I.C.C.(Aır) excluding sendings by Post 1.1.82) kapsamdaki riskler” Uçak/Gemı/Kamyon/Tren ile yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

Dar Teminat:
Taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan mallarınızın hasarlanmasını teminat altına alır. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminatın kapsamı değişmemektedir.
Bu teminat,Karayolunda; Kamyon Klozu,Demiryolunda; Demiryolu Klozu.Denizyolunda ;
Enstitü Yük Klozları (C ) (I.C.C.(C) 1.1.82) klozu teminatı adlarını almaktadır.
Havayolu ile yapılan taşımaların dar teminat ile sigortalanması ise mümkün olmamaktadır.

Tam Ziya Teminatı:
Taşımayı yapan nakil vasıtasının tamamen hasarlanması sonucunda taşınan malınızın tamamen hasarlanarak kullanılamaz hale gelmesi teminat kapsamındadır.
Her tür nakil vasıtasıyla (Uçak/Gemı/Kamyon/Tren) yapılan taşımalar için bu teminat verilebilir.

 

Emtia Nakliyat (yük) Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

– Malın cinsi, ambalajı,
– Taşıma biçimi
– Sefer – Taşıma aracı
– Teminatın kapsamı

Kıymet Sigortaları Neleri Kapsar?

Deniz, kara veya havayolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymet poliçeleri yaptırılır. Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa, ”Kıymet Poliçesi Genel Şartlarısilahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suiistimali hariç” şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, âdem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir.

Abonman Poliçesi Nedir?

Abonman poliçesi, yangın, hırsızlık ve nakliyat sigortalarında uygulanan özel bir poliçe türüdür.

Nakliyat Poliçelerinde Kullanılan Özel Şartların (klozların) Amacı Nedir? 

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslararası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

 

Nakliyat Sigortası için talep edilen bilgiler nelerdir?

Sigortalının Adı/Ünvanı/Adresi/TC no/Vergi no:
Taşınan malın cinsi:
Taşınan malın bedeli:
Sefer yeri(sevkiyatın başlangıç ve bitiş yeri) :
Sevkiyat şekli;
Karayolu ise plaka:
Denizyolu ise gemi ismi ( ilk çıkış, varsa aktarma ve varış gemi bilgileri)
Tren ise:vagon numarası
Uçak ise:uçuş numarası
Mal miktarı:
Ambalaj şekli:

 

Nakliyat Emtea Sigortası poliçe türleri hangileridir?

Kati poliçe; Yükleme yapılmadan önce gerekli bilgiler iletilerek düzenlenen sefer bazlı poliçedir.

Flotan poliçe; Genellikle bankaların akreditifli işlemlerinde talep ettiği yükleme öncesi henüz kesinleşmemiş yükleme detayları ile hazırlanan ön bir poliçedir. Yükleme bilgilerinin kesinleşmesiyle KATİ poliçeye dönüştürülür.

Emtia Nakliyat Abonman Sözleşmesi; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan, her bir yükleme için ayrı alt poliçeler ile düzenlenebilen ve primlendirilen sözleşmelerdir.

Emtia Nakliyat Blok Abonman Poliçe; Sigortacı ile sigortalının önceden anlaştığı teminat limiti, şart, fiyat ve süre dahilinde yapılan tüm sevkiyatlar için yükleme bildiriminin yükleme öncesi yada sonrası yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat altına alan tek seferde yıllık taşıma bedeli bildirilip, primlendirilen poliçelerdir.

 

Nakliyat sigortası Genel Şartlar

https://tsb.org.tr/media/attachments/Emtea_Nakliyat_Sigortas%C4%B1_Genel_Sartlar%C4%B1.pdf

 

Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası

Yurt içinde karayolu ile ticari yük taşımacılığı yapan nakliyeci firmaların, kendisine ait ve/veya sözleşme ile kiraladığı araçlarla, bir sözleşmeye bağlı olmak üzere nakliye amacı ile kendisine teslim edilen taşıma konusu emtianın uğrayacağı ziyan ve hasarlar sonucunda taşıyıcıya yüklenebilecek yasal sorumluluklar Yurtiçi Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınıyor. 

Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak, CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarına Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası ile teminat sağlıyoruz. 

Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası

Nakliyat Aracısı Sorumluluk Sigortası ile sevkiyatın düzenlenmesine yardımcı olunan aktiviteler sırasında, bir kontrata, uluslararası konvansiyona, kanunlara ve genel hukuka bağlantılı, nakliye konumundaki hamuleye ilişkin veya hamuleden kaynaklanan kayıp ve hasarlar ile ilgili olarak sigortalının aracılık yapması nedeniyle ortaya çıkabilecek yük sahibine karşı yasal sorumluluklarını teminat altına alıyoruz.

Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası

Sigortalının depo sınırları içerisinde gerçekleştirileceği depolama faaliyetlerinden dolayı, bir sözleşmeye bağlı olarak depolama amacı ile emaneten sigortalının kontrolüne ve sorumluluğuna bırakılan üçüncü şahıslara ait emtianın depo sınırları içerisinde yer değiştirme, istifleme, yükleme, boşaltma faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek kazalar sonucu söz konusu emtiaya fiziksel olarak verilebilecek hasarlarla ilgili üçüncü şahıslara karşı yasal sorumlulukları Depocu Yasal Sorumluluk Sigortası ile güvence altında. 

Kıymet Nakliyat Sigortası

Altın benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında gerçekleşecek bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri Kıymet Nakliyat Sigortası ile güvencemiz altında.

Nakliyat Emtia Taşıma Sigortası

Nakliyat Emtia Sigortaları; deniz, hava veya kara taşıtları aracılığı ile bir yerden bir yere taşınan mal veya eşyanın nakliyat sırasında maruz kalabileceği hasar ve kayıpların tazmini için yapılan sigortalardır.
Emtia taşıma poliçeleri sefer esaslı poliçelerdir. Malın sevk edilmek üzere taşıma aracına yüklenmesi ile başlar, mutad aktarmaları da kapsamak kaydıyla poliçe üzerindeki varış yerinde nihai alıcıya ulaşması ile sona erer. 

HEMEN İLETİŞİME GEÇ

DANIŞMANIMIZIN SİZİ ARAMASINI İSTER MİSİNİZ?